DN har beskrevet alle fredede naturområder i Danmark - der er ca. 3.500 af dem, og over 5.000 fredningskendelser.

Ved at klikke på de mørkegrønne markeringer på kortet kan du få oplysninger om alle fredningerne i Skanderborg Kommune. 

Desuden er der i menuen her på siden en henvisning til en af vore smukkeste fredninger: Jeksendalen

God fornøjelse!


Seneste fredningsafgørelser i kommunens område

 

Harlev-fredningen

Danmarks Naturfredningsforening, Skanderborg Kommune og Aarhus Kommune rejste ved brev af 30. april 2012 forslag om fredning af sammenhængende natur og landskab syd for Harlev i Skanderborg og Aarhus Kommuner.
Fredningsnævnet for Midtjylland, østlig del, traf afgørelse herom den 19. januar 2016.
Fredningssagen er derefter blevet behandlet i Miljø- og Fødevareklagenævnet, der traf afgørelse om fredningen med visse ændringer den 19. december 2019.
Fredningen er gældende, som den fremgår af DN's kort her på siden.

 

Stilling-Solbjerg Sø - fredningsforslag annulleret

Kendelse i Fredningsnævnet, maj 2017: Tilbagekaldelse af forslag til fredning af Stilling-Solbjerg Søs omgivelser og Pilbrodalen i Skanderborg og Aarhus kommuner

 


Spidsplettet Libel (Libellula fulva)
Orden: Guldsmede

Iflg. naturbasen.dk
relativt sjælden i Danmark.
Ikke truet (LC).

Foto: Danne Johansen